สมาคมศิษย์เก่า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เกี่ยวกับสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (สศก.วพม.)

Phramongkutklao College of Medicine Alumni Association (PCM.A.A)


ประวัติของสมาคม ฯ

แรกเริ่มได้ก่อตั้งเป็น “ชมรมศิษย์เก่า วพม.” ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้นำมาช่วยเหลือศิษย์เก่าและครอบครัวที่ประสบปัญหา, เจ็บป่วย หรือ เสียชีวิต รวมทั้งมีการจัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันพร้อมหารายได้ เช่น งานคืนสู่เหย้า, การแข่งเรลลี่ ฯลฯ มาเป็นระยะ จนมีงบประมาณของชมรมศิษย์เก่าประมาณหนึ่งล้านบาท

ต่อมาในปี พ.ศ.2557 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จึงได้ก่อตั้งเป็น “สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า” โดยมีรายนาม นายกสมาคม ดังนี้วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคม มีหน้าที่ บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย นายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขาธิการสมาคม เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และกรรมการในตำแหน่งอื่นตามที่นายกสมาคมเห็นสมควร รวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 20 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ โดยคณะกรรมการบริหารสมาคม ปัจจุบันมีรายนาม ดังนี้* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 

สมาชิก

ประเภทสมาชิก


วิธีการสมัครสมาชิก 


ค่าบำรุงสมาคมฯ

ประเภทสมาชิก สมาชิกสามัญ


ประเภทสมาชิก วิสมาชิกสามัญ


ประเภทสมาชิก สมาชิกกิตติมศักดิ์

- ไม่เสียค่าบำรุง -


สิทธิของสมาชิก

ได้รับบริการ หรือสวัสดิการที่สมาคมจัดให้สมาชิก


หน้าที่ของสมาชิก


การพ้นสมาชิกภาพ


ติดต่อสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ที่ตั้ง : อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา (ชั้น 6) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ที่อยู่ : 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล : Med.Cadet.Alumni@gmail.com